- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

הדף היומי סנהדרין דף צו צז – 20.10.17